MOK
Wysokie mazowieckie
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA KULTURALNE

ORGANIZOWANE W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

§ 1.

Ogólne pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie:

 1. MOK – Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy
  ul. Ludowej 19.

 2. Wydarzenie własne – koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez MOK.

 3. Dyrektor – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury lub osoba go zastępująca.

 4. Kupujący – klient, nabywca.

 5. Bilet wstępu – bilet, bilet grupowy na wydarzenie własne.

 6. Faktura – faktura sprzedaży.

 7. Zniżka – bilet ulgowy, grupowy przysługujący kupującemu

 8. Osoba kontrolująca – pracownik MOK sprawdzający bilety przed rozpoczęciem wydarzenia.

§ 2.

 1. Bilety ulgowe wstępu na seanse filmowe przysługują:

  1. Emerytom i rencistom na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty.

  2. Dzieciom i młodzieży do lat 26 na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

  3. Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny

2. Bilety grupowe wstępu na seanse filmowe przysługują:

a. Zorganizowanym grupom, na wybrane wydarzenia.
Bilet dla grup zorganizowanych (grupowy) przysługuje grupie co najmniej 10 osób.

b. Grupom szkolnym i przedszkolnym, na wybrane wydarzenia bez względu na liczebność.

§ 3.

Sprzedaż biletów wstępu w kasie MOK:

 1. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się w kasie MOK w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 15.00-20.00 lub na godzinę przed planowanym wydarzeniem.

 2. W soboty, niedziele i święta sprzedaż biletów odbywa się na godzinę przed planowanym wydarzeniem.

 1. Informacja o zmianach czasu pracy kasy zamieszczana jest na stronie internetowej oraz w siedzibie MOK.

 2. Formą płatności za bilety wstępu kupowane w kasie jest gotówka, karta płatnicza.
  Płatność kartą niepodpisaną przez właściciela karty jest niemożliwa.

 3. W przypadku otrzymania nakazującego komunikatu z banku, MOK zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty płatniczej klienta.

 4. Ceny biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Faktury wystawiane są na żądanie Kupującego.

Osoba prywatna – kupujący bez NIP na paragonie może zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury jest zwrot do kasy paragonu wystawionego w dniu sprzedaży biletu wstępu.

Przedsiębiorca – kupujący tylko z NIP na paragonie:

- do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

- nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 1. Bilety wstępu sprzedawane są w kasie MOK. Sprzedaż nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis). Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy MOK.

 2. Bilety wstępu dla grup szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanych grup (grupowe), sprzedawane są tylko w kasie MOK – tj. nie są dostępne w sprzedaży internetowej.

§ 4.

Sprzedaż internetowa biletów wstępu

 

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez MOK w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez MOK - przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., nr 1422, ze zm.). Otrzymane dane osobowe nie są powierzane innym podmiotom. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania na warunkach określonych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest MOK w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19. MOK zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

 1. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.kino.wysokiemazowieckie.pl

- wybór wydarzenia i ilości biletów, rodzaju biletu,

- podanie danych (podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego e-maila uniemożliwi skuteczny zakup biletu),

- zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a MOK,

- potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez MOK.

 1. Sprzedaż biletów w systemie online odbywa się wyłącznie przez stronę http://www.bilety.kino.wysokiemazowieckie.pl/ Właścicielem strony jest MOK.

 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 3. Płatności za bilety obsługiwane są za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186. 

 4. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 628 45 05.

 5. Ceny biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 6. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 7. MOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych (niepełnych) lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 8. MOK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu wstępu najpóźniej do 2 godzin przed godziną rozpoczęcia wydarzenia. MOK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.

 10. Brak możliwości zakupu biletu wstępu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie MOK.

 11. Każda osoba kupująca bilet online otrzyma bilet wstępu drogą elektroniczną, który można samodzielnie wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym i okazać na ekranie telefonu/komputera/tabletu osobie kontrolującej/wpuszczającej na dane wydarzenie.

 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (Dz.U. 2018 r., poz. 2519) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym  Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 13. Zabrania się kopiowania i udostępniania kupionego biletu osobie trzeciej. Wszelkie nieprawidłowości zauważone przez pracowników MOK zgłaszane będą odpowiednim organom.

§ 5.

 1. Zwroty biletów wstępu na wydarzenia odwołane lub wydarzenia, które nie odbyły się z winy MOK przyjmowane są w czasie pracy kasy MOK.

 2. Zwrotu biletów wstępu dokonuje się na podstawie nienaruszonego i wydrukowanego biletu z zachowaniem danych wydarzenia oraz dołączonym paragonem lub fakturą.

 3. Zwrot biletów dla grup zorganizowanych (grupowy) nie może spowodować zmiany statusu z grupy zorganizowanej (min. 10 osób) na zakup indywidualny. Zmiana statusu grupy powoduje utratę przysługującej zniżki.

 4. Zwrot pieniędzy za bilety wstępu dokonywany jest w takiej samej formie w jakiej został zakupiony bilet (gotówka, zwrot na kartę płatniczą, przelew - zakup online).

 5. Zwrot pieniędzy w formie gotówki realizowany jest do wysokości środków finansowych w kasie.

 6. Zwrot pieniędzy w formie przelewu dokonywany jest na wskazane konto do dwóch dni roboczych od dokonania zwrotu.

 7. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety wstępu, w przypadku wystawienia faktury, jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu odebrania faktury korygującej przez osobę zwracającą bilety wstępu.

 8. Opłata za niewykorzystane bilety nie podlega zwrotowi.

 9. Kasa nie realizuje wymiany biletów wstępu na dane wydarzenie na bilety na inne wydarzenia organizowane przez MOK.

 

§ 6.

Bezpłatne bilety (wejściówki) wstępu na wydarzenia organizowane w MOK:

 1. Dyrektor MOK może udostępnić dowolną pulę biletów wstępu bezpłatnych na wybrane wydarzenia.

 2. Bezpłatne bilety do odbioru są wyłącznie w kasie MOK.

§ 7.

W wyjątkowych przypadkach MOK zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

§ 8.

 1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczącą usługi zakupu biletów oraz jakości usług świadczonych przez MOK w ciągu 7 dni kalendarzowych od terminu wydarzenia.

 2. Reklamację można składać pisemnie w sekretariacie MOK w godzinach jego pracy lub drogą elektroniczną na adres mok.sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

 3. W reklamacji kupujący powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer zamówienia/numer paragonu, faktury oraz przyczynę reklamacji, przy czym MOK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie reklamacji, w szczególności za podanie przez kupującego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

 4. MOK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej
  w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego.

 5. Reklamacja będzie rozpatrywana przez MOK w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie reklamacji MOK poinformuje drogą elektroniczną lub na adres wskazany w reklamacji.

§ 9.

Dodatkowe warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych:

 1. Ceny biletów na wydarzenia organizowane w MOK reguluje odrębne Zarządzenie.

 2. Bilet wstępu uszkodzony, kserowany, skanowany, przerabiany, zniszczony, nie pozwalający na weryfikację, identyfikację danych – będzie uznany za nieważny.

 3. Osoby spóźnione będą mogły zająć miejsca dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu.

Wcześniejsze wejście na wydarzenie jest możliwe tylko za zgodą pracownika MOK.

 1. Dziecko do trzeciego roku życia uczestniczące w wydarzeniu wpuszczane jest nieodpłatnie i zajmuje miejsce wraz z opiekunem. Dziecku nie przysługuje w takim przypadku dodatkowe miejsce.

 2. W trakcie trwania wydarzenia należy posiadać przy sobie bilet wstępu.

 3. Osoba posiadająca bilet wstępu ze zniżką, zobowiązana jest – bez dodatkowego wezwania – podczas kontroli biletu okazać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienia do zniżki (legitymacje szkolne/ studenckie/ emeryta/ rencisty/Karta Dużej Rodziny/ itp.).

W przypadku braku dokumentu uprawniającego do zniżki jest możliwość dopłaty do biletu. Dopłata odbywa się na zasadzie zwrotu i zakupu nowego biletu.

 1. MOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

 2. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane przez inne podmioty na terenie i w budynku MOK.

 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mok.wysokiemazowieckie.pl/kino, www.bilety.kino.wysokiemazowieckie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku MOK.

 4. Informacje na temat repertuaru, cennika, czasu pracy kasy i inne, dostępne są na stronie www.mok.wysokiemazowieckie.pl/kino

 5. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor MOK.